ReadyPlanet.com
dot dot
bulletศิลป์ พีระศรี
dot
ทัศนศิลป์
dot
bulletศิลปินแห่งชาติของไทย
bulletเทิคไท้มหาราชินี
dot
จดหมายข่าว

dot
bulletทัศนศิลป์
bulletดนตรีไทย
bulletนาฏศิลป์ไทย
bulletนาฏศิลป์สากล
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
bulletดนตรีสากล
dot
เกียรติยศการแสดง
dot
bulletเกียรติยศการแสดง
bulletเด็กไทยก้าวใหม่ก้าวไกลกว่า
bulletลูกเสือเอเซียแปซิฟิก
bulletข้อสอบ e-bookเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน article


เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
http://upload.mthai.com/F0/47308eca6b7a3 คลิกเพื่อฟัง

 พ่อแห่งแผ่นดิน

           เพลง “พ่อเแห่งแผ่นดิน” เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และศาลาเฉลิมกรุง จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดินเพื่อให้พสกนิกรไทย หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กำหนดให้เริ่มเปิดเพลงนี้พร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 61 ปีเต็ม

รายนามผู้ประพันธ์เพลง ได้แก่ ชาลี อินทรวิจิตร  อาจินต์ ปัญจพรรค์ สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ และ สุรพล โทณะวณิก ผู้ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน ได้แก่ เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ วิรัช อยู่ถาวร พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ และ จิรวุฒิ กาญจนะผลิน

ผู้ขับร้องประกอบด้วย 
             นักร้องชาย
41 คน และนักร้องหญิง 39 คน นักร้องชาย 41 คนได้แก่ สุเทพ วงศ์กำแหง  ชรินทร์ นันทนาคร ธานินทร์ อินทรเทพ  วินัย พันธุรักษ์  มีศักดิ์ นาครัตน์  ชรัมภ์ เทพชัย  สเกน สุทธิวงศ์  พรเทพ เทพชัย  ศักดา อิทธิชัย  นิทัศน์ ละอองศรี  อโศก สุขศิริพรฤทธิ์  มนตรี สีหเทพ  กรกันต์ สุทธิโกเศศ  ฉัตรชัย ภู่โชติ  นนทวรรธน์ ภู่โชติ  ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์

เอกรัตน์ แคว้นคอนฉิม  ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี  ธงไชย แมคอินไตย์  พันกร บุณยะจินดา  ไมค์ ภิรมย์พร  รณชัย ถมยาปริวัฒน์  วิชัย ปุญญะยันต์  วิภู กำเนิดดี  ศรราม เทพพิทักษ์  เศรษฐา ศิระฉายา  ฟอร์ด สบไชย ไกรยูรเสน  สมา สวยสด  สุทธิพงศ์ วัฒนจัง  สุรชัย สมบัติเจริญ             เสรี รุ่งสว่าง  พลพล พลกองเส็ง  ชรัส เฟื่องอารมย์  วิรุจน์ สโรบล  เอดเวอร์ด แวนโซ               สร่างศัลย์  เรืองศรี  มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์  รุ่ง สุริยา  จารึก วิริยะกิจ  วสุ แสงสิงแก้ว  ธานีพูนสุวรรณ 

นักร้องหญิง 39 คนได้แก่ สวลี ผกาพันธ์  รวงทอง ทองลั่นทม  จินตนา สุขสถิตย์  ขวัญวรี  กาญจนะผลิน  จิตติมา เจือใจ  โฉมฉาย อรุณฉาน  ดาวใจ ไพจิตร  ทิพวัลย์  ปิ่นภิบาล  นันทวรรณ สุวรรณปิยะศิริ  แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์  ลินจง บุญนากรินทร์  ศรวณี โพธิเทศ  อุมาพร บัวพึ่ง  อุไรวรรณ ทรงงาม  ธุรดี อารีรอบ  พรทิพย์ พันตาวงษ์  ภัทรภร บัวก้านทอง  สุพรรณี โคตรสุโน  สุภาพร เพฑูวิริยาเวทย์  กรรณิการ์ อารีสมาน  กันยารัตน์ กุยสุวรรณ  ฉันทนา กิติยพันธ์  ปาน ธนพร แวกประยูร  ธีรนัยน์ ณ หนองคาย  นนทิยา จิวบางป่า  พัชริดา วัฒนา  สุดา ชื่นบาน  เสาวลักษณ์ สีลาบุตร  ปุ้ม อรวรรณ วิเศษพงศ์  อรวี สัจจานนท์  อิสริยา คูประเสริฐ  นภาดา สุขกฤต  สิรินันท์ ว่องกุศลกิจ  สิรินทรา นิยากร  จรรยา เผ่าจินดา (สด แจ่มศรี)  วงจันทร์ ไพโรจน์ ภัคประวีร์  ทองแย้ม กรองทอง  ทัศนพันธุ์  ศิริพร อยู่ยอด

เนื้อเพลงมีอยู่ว่า

                อัครศิลปิน  กรองศาสตร์  กรองศิลป์  การดนตรี

ร้อยกรอง  บทกวี  ซึ้งกมล

ตราบฟากฟ้า  ครึ้มฝน  ต้นไม้ทุกต้น  พลอยยินดี

รู้รักสามัคคี  เพื่อพ่อแห่งไทย

                เหล่าประชา  คารวะ  สดุดี

แผ่นดินนี้มีสุข  ด้วยองค์พระทรงชัย

บรรดาชาติชน  ชื่นชม  สมใจ

ถวายบังคม  เทิดไท้  ภูมิพลมหาราชา

                ภักดีถวาย  ดวงใจ  ผองไทยทั้งชาติ

มหาราช  ปราดเปรื่อง  เรื่องของกีฬา

ล้ำเลิศ  สื่อสาร  พลังงาน  แทนแก้ปัญหา

ฝนหลวง  ฟ้าห่วงชาวนา  ชาติไทย  นับว่าโชคดี

                ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง  หล่อเลี้ยงชีวา

เป็นปรัชญา  เกริกฟ้า  ก้องปฐพี

ไทยทั้งผอง  ภูมิใจ  ไทยเป็นไทยจนวันนี้

เพราะองค์ภูมิพลที่  คุ้มครองไทย

 
การแสดงดนตรีสากล

ดนตรีสากล articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.